งานปรับปรุง Lobby

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ Lobby อาคารใหม่ จากเดิมชั้น 1 ย้ายมาชั้น 2 เสร็จสิ้นแล้ว
โดยผู้ที่มาติดต่ออาคาร สามารถแลกบัตรเพื่อเข้าอาคารได้บริเวณชั้น 2

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก