งานปรับปรุงทางเดิน

งานปรับปรุงทางเดินเชื่อมลานจอดรถ Lobby ชั้น 11 เสร็จสมบูรณ์ อยู่ระหว่างการติดตั้งชุด “Access Control”