NEW LOOK INTERLINK TOWER

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ จึงได้มีการปรับปรุงอาคารให้พร้อมรับการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกสบายและทันสมัยให้กับผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมีโครงการเริ่มปรับปรุง เดือนสิงหาคม ปี 2560 เป็นต้นไป

UPDATE PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการปรับปรุง อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (เริ่มสิงหาคม 2560) 40%

GALLERY